Výzva – 7 charakteristik církve pro mladé

U příležitosti 20. výročí vzniku Křesťanské akademie mladých, z.s. (KAM) se v roce 2017 uskutečnily 2 konference s názvem „Církev pro mladé“, a to v lednu v Malenovicích a v září v Písku. Celkem se jich zúčastnilo 140 zástupců z 60 církví (vedoucí sborů, vedoucí mládeží nebo mládežnických aktivit). Diskutovali jsme o tom, jaká je dnešní mladá generace, jak ji může církev oslovit a jak mohou mladí lidé najít svoje místo v místní církvi.

Na základě diskusí, které na těchto konferencích proběhly, bylo sestaveno následujících 7 charakteristik, s cílem pomoci definovat hlavní oblasti, které přispívají k tomu, abychom jako církve byly zaměřené i na mladé lidi, kteří v nich mohou najít svůj domov.

Touto brožurou a dalšími konferencemi připravovanými ve spolupráci KAM a ČEA (Česká evangelikální aliance) chceme v tématu “Církev pro mladé – Mladí pro církev” pokračovat.

Tato brožura obsahuje:

 • 7 charakteristik “Církve pro mladé”, které jsou představeny zkušenostmi lidí z různých církví.
 • Otázky, pomocí kterých můžete zhodnotit, do jaké míry se považujete za „Církev pro mladé“. Doporučujeme, aby na otázky odpovídali zvlášť vedoucí církve a zvlášť vedoucí mládeže s tím, že pak výsledky využijete ke společnému rozhovoru nad tímto tématem.
Otevřít brožuru

Věříme, že pro čtenáře by mohlo být přínosné také stanovení dalších kroků, jejichž realizací byste mohli ještě více naplňovat těchto 7 charakteristik a mít ve vaší církvi více mladých lidí.

Přejeme vám, aby ve vašem sboru slogan “Církev pro mladé” mohl platit i obráceně, tj. „Mladí pro církev“ a bylo u vás více mladých lidí, kteří následují Pána Ježíše.

To vše díky milosti Pána Ježíše Krista.

Ing. Dušan Drabina – ředitel KAM
Mgr. Jiří Unger – tajemník ČEA

7 charakteristik „Církve pro mladé“

 • 1. Vedení sboru a vedoucí mládeže usilují o misijní rozměr v práci s mládeží
 • 2. Vedení sboru podporuje mládežnické aktivity
 • 3. Vedoucí mládeže má srdce pro místní sbor
 • 4. Vedoucí mládeže má přístup k vedení sboru
 • 5. Vedoucí mládeže má „průvodce“
 • 6. Mladí lidé mají v církvi vhodné prostředí
 • 7. Propojení generací/života sboru a mladých lidí

Vedení sboru a vedoucí mládeže usilují o misijní rozměr v práci s mládeží

Fakt, že vedení sboru a vedoucí mládeže společně usilují o misijní rozměr v práci s mládeží, je klíčový faktor, který ovlivňuje, zda se z mládeže (ne)stane uzavřená skupina mladých lidí izolovaná od sboru. Společné úsilí vedoucích sborů a týmu vedoucích mládeží o propojení mládeže se sborem (a naopak) výrazně napomáhá tomu, aby mladí lidé našli své místo a službu nejen v mládeži, ale především ve sboru.

Jedním z konkrétních kroků, se kterým máme výbornou zkušenost, je ten, že vedoucí mládeže se aktivně angažuje v týmu vedoucích (staršovstva) a tým mládeže se s týmem vedoucích sboru prolínají, a to 2x až 4x měsíčně (setkání staršovstva 1x měsíčně, modlitby vedoucích 1x týdně). Spolu usilují o misijní záměření sboru i mládeže. Starší sboru a vedoucí mládeže vedou mládež společně v její službě lidem z křesťanských i nekřesťanských rodin.

Misijní rozměr mládeže se projevuje v životě komunity. Nejedná se jen o dvouhodinové páteční setkání, ale nabízíme lidem zapojení – kromě nedělní bohoslužby ještě minimálně jednou, buď ve formátu osobního setkání či v malých skupinách lidí, kteří jsou v podobném věku nebo životní situaci. Kultura setkání mládeže a nedělního setkání sboru mají společné zejména to, že dohromady chceme, aby obě tato setkání byla pro křesťany i nekřesťany zároveň. Usilujeme tedy o to, aby sbor i mládež byly srozumitelné novým lidem.

 • Jaký je poměr mezi věřícími a nevěřícími na mládežnických i sborových setkáních?
 • Jakou formou probíhá ve vedení vaší církve a mládeže diskuse o misijním zaměření?
 • Jaké možnosti zapojení mají mladí lidé ve vaší církvi?
Jakub Hurta

Jakub Hurta

CB Maják

Vedení sboru podporuje mládežnické aktivity

Kdysi jsem četl aforismus, že opakem lásky není nenávist, ale lhostejnost. Myslím, že tato věta dobře vystihuje někdy smutnou realitu vztahu sbor a mládež. Dokud mládež „nezlobí“ a dokud se nějak o sebe postará, vedení sboru se o ni nezajímá. Zvláště pro vedoucí mládeže má tento přístup někdy devastující následky. Pokud dlouhodobě vedení mládeže žije bez zpětné vazby, podpory kazatele a starších, pak postupně ztrácí jistotu, že to co dělá, má smysl a zda to dělá dobře. Jednou z oblastí, na kterou si duchovní nejčastěji stěžují je samota. Jenže totéž někdy prožívají i vedoucí mládeže. Není nikdo, s kým by se o svých zápasech poradili, protože staršovstvo a kazatel má svých starostí dost… Ale práce s mládeží je někdy hodně stresující a dobrý rozhovor by byl tak moc potřeba!

Mám za to, že vedení sboru by mělo vyčlenit někoho, kdo se bude pravidelně scházet s vedoucím mládeže a s týmem mládeže a zároveň „ten někdo“ by měl mít k mládeži vztah. Dále by vedení sboru mělo být ochotné investovat peníze do různých vzdělávacích akcí pro vedoucí, stejně tak i pomoci mládežníkům, pokud na to nemají, účastnit se různých smysluplných akcí pro mládež. Pomoci jim vystrčit paty z bubliny, která se jmenuje váš sbor. Není to jistě špatná bublina, ale je to… bublina, která je vždy uzavřená. Vaši mládežníci, a pochopitelně i vedoucí, potřebují získat inspiraci ke své službě i z jiných zdrojů, než jste vy a váš sbor. A to, že někdy uslyší i věci, které se u vás ve sboru nezdůrazňují? Nebojte se toho, však oni si to přeberou.

 • Je ve vedení vaší církve někdo, kdo osobně pečuje o vedoucího mládeže?
 • Je vaše církev ochotna investovat čas i finance do vzdělávání pro vedoucí?
 • Může se team vedoucích mládeže opřít o podporu ze strany staršovstva?

David Novák

David Novák

CB Třinácka

Vedoucí mládeže má srdce pro místní sbor

“Oko nemůže říci ruce: ‘Nepotřebuji tě!’ Ani hlava nemůže říci nohám: ‘Nepotřebuji vás!’“ (1.Kor 12,21). Věřím, že tato pasáž pojednává nejen o duchovních darech, ale také o generacích – o tom, že se v církvi vzájemně potřebujeme. Mladí lidé mají často sílu, odvahu, inovativnost, kreativitu a jsou nezatížení minulostí. Starší lidé mají zkušenosti, moudrost, nadhled, ale také se modlí a jsou finančně štědří. Propojením generací dosáhneme větších a vyváženějších výsledků než jen sami za sebe. Nemůžeme říci „nepotřebujeme vás“. Pokud je vedoucí mládeže silný, odvážný a kreativní, hrozí nebezpečí, že si může vytvořit vlastní „svět ve světě“ či „sbor ve sboru“. Proto je dle mého názoru skvělé, když vedoucí mládeže přemýšlí o službě mládeži jako o jedné časti z celkového „sborového těla“. Potom vedoucí komunikuje se sborem a se staršími o životě mládeže, vedoucí mládeže i mládež je aktivně zapojena do jiných aktivit sboru a naopak, sbor i starší sboru vědí o vedoucím mládeže a mládeži, fandí jim a podporují je. Myslím si, že je zde zapotřebí vzájemný dialog, spolupráce, úcta a respekt. A to vše vychází z toho, že jsou obě části součástí jednoho „sborového těla“.

“A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.” (Řím 12,2). Vedoucí mládeže často ještě nemá provozní slepotu sboru. Vidí, co ve sboru chybí a co v něm nefunguje. Nesmířil se s tím a má spoustu nápadů, jak situaci změnit. Vidí například, že sboru chybí evangelizační zaměření, učednictví, vize, koncepce, srozumitelnost nebo jen vyšší laťka kvality. Má nápady, co začít dělat a také co zrušit. To je určitě fajn, ale co se týče dlouhodobé změny, je daleko důležitější sbor neměnit jen ve smyslu aktivit, ale měnit sborové smýšlení (paradigmata). K tomu potřebujeme opět dialog, společné hledání a nová zacílení. Vedoucí mládeže může přinést do sboru nový vítr, pokud ho sbor dokáže zužitkovat. Zaleží i na tom, zda sbor vedou starší sboru nebo třeba lidé, kteří jsou nejstarší, nejdominantnější nebo nejvíce pohoršení :). Pokud má sbor například 60 lidí včetně mládeže, která má 15 lidí, pak je z mého pohledu dobré vedoucího mládeže vzít do partnerské spolupráce, protože on je už dnes „starším sboru“, podílí se totiž na duchovním vedení čtvrtiny sboru.

 • Jakým způsobem probíhá ve vaší církvi komunikace mezi vedením církve a mládeže?
 • Jak ve vaší církvi funguje zapojování mladých do služeb a vedení?
 • Mají mladí vedoucí prostor dělat chyby? Probíhá hodnocení a zpětná vazba?
Petr Húšť

Petr Húšť

KřSb Vizovice

Vedoucí mládeže má přístup k vedení sboru

Rychlá doba nás nutí přehodnocovat současné způsoby vedení. Mladí vedoucí mají jedním kliknutím přístup k celosvětové církvi, ke kázáním, vyučováním a modelům, jak vést dnešní církev. Jenom oni rozumí svým vrstevníkům a měnícím se společenským trendům, a proto by se tento aspekt měl odrazit v jejich zapojení ve struktuře vedení církve. Mantra “všechno, co se děje, musí dávat smysl a stále odpovídat na otázku, proč děláme to, co děláme” nás bude čím dál více ovlivňovat a věřím, že dnešní generace bude ochotnější migrovat do jiných společenství nebo zakládat nové, pokud to bude spatřovat jako klíč k získání své generace.

Nepříjemným situacím můžeme předejít intenzivnější spoluprací a komunikací o perspektivách generace “dvacátníků” a “třicátníků” v práci místní církve. Dříve než se vrhnou budovat vlastní kariéru a bavit se nekonečnou nabídkou koníčků, potřebujeme získat jejich energii pro církev. Základem je takové zapojení, které dá signál celé generaci, že mohou opravdu něco ovlivnit. Měli bychom se ptát, kdo čerpá z nedělních setkání, jaká se hraje hudba, délka a srozumitelnost proslovů, důrazy na dění před a po bohoslužbě stejně jako během ní, vedení porad a plnění stanovených cílů. Kromě pravidelné účasti na staršovstvu, spolupráci na rozvoji vize a zásadních rozhodnutí o směřování můžeme dovolit různě pojaté bohoslužby i akceptovat větší důraz na vizuální prvky a pohostinnou atmosféru v rámci neděle.

Důvěra mladým vedoucím s sebou může přinést problémy a chyby – ostatně jsou plni celosvětové teorie, ale zodpovědnost a hlubší znalost Bible jim chybí. Pokud překonáme oprávněné obavy, vytvoříme tak prostor pro oboustrannou diskusi, zažijeme zároveň růst, vzájemné obohacení, nové projevy víry. Mladí potřebují mít správného “nepřítele” a přeji nám všem, abychom to nebyli my, současní vedoucí.

 • Jakým způsobem probíhá ve vaší církvi komunikace mezi vedením církve a mládeže?
 • Jak ve vaší církvi funguje zapojování mladých do služeb a vedení?
 • Mají mladí vedoucí prostor dělat chyby? Probíhá hodnocení a zpětná vazba?
Martin Penc

Martin Penc

AC Kolín

Vedoucí mládeže má „průvodce“ (mentora/kouče/pastýře):

Výsledkem průzkumu potřeb mezi vedoucími mládeží v ČR, kterou iniciovala Křesťanská akademie mladých, se jako zásadní ukázala potřeba vztahu. Vedoucím zoufale chybí někdo (mentor, kouč, pastýř), kdo by se nezištně zajímal o jejich službu, doprovázel je v jejich radostech a zápasech života a služby.

S touto potřebou hluboce souzním. Více než 10 let jsem vedl v místním sboru skupinu 20 teenagerů a většina komunikace ze strany vedoucích sboru se děla jen v tématech, co je třeba udělat a v čem by se měli mladí změnit. Na konci mé služby jsem takového člověk dostal.Vzpomínám si na ten blahodárný pocit, kdy jsem najednou mohl jen mluvit a mluvit, slyšet slova uznání, ale zakoušet taky láskyplné vedení.

Bůh dal své církvi dary, „aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla.“ (Efezským 4,12)  Aby mohla být církev budována, potřebují být lidé připraveni. Tato příprava (doprovázení) může mít různý charakter, důležitá je však pravidelnost a vztah.

Když se díváme na dnešní mladou generaci můžeme vidět mnoho negativních skutečností. John Maxwell však pověděl: „Pesimista si stěžuje na vítr, optimista očekává, že se změní, vedoucí však nastaví plachty.“

 • Jaké jsou podle vás klíčové hodnoty mladých vedoucích a jak je naplňujeme?
 • Má náš vedoucí svého průvodce? Pokud ne, za kým může jít?
 • Jaký charakter doprovázení se vám jeví jako nejvíce efektivní?
Lukáš Sztefek

Lukáš Sztefek

SCEAV, FS Těrlicko

Mladí lidé mají v církvi vhodné prostředí

Při pohledu do mnoha místních církví mě trápí jedna věc: mládež. Pokud už vůbec mají v dané církvi mladé lidi (nebývá to žel zcela samozřejmé), velice často je tato mládež oddělena od života „dospělé“ církve do jakési služby, která na první pohled vypadá jako církev v církvi. Mládež má svá shromáždění, svou kulturu, své vedoucí, svůj jazyk a svá poselství. Na jedné straně to chápu; mladí lidé chtějí být s někým, kdo jim je podobný nebo kdo věci dělá přibližně stejně. Na druhou stranu tady pokaždé vzniká velký problém: nejsme schopni zastavit věk. Díky tomu mladí lidé po nějaké době přestanou být mladými lidmi, ale protože jim „dospělá“ církev nepřirostla k srdci, mají na výběr buď zůstávat na mládeži přesčas, přežívat na kraji „dospělé“ církve, nebo odejít. A mladí lidé odcházejí. Někteří od víry, jindy z církve. Koneckonců, není asi moc překvapující, že nové místní církve často vznikají na půdorysu původní mládeže, která „to teď bude dělat jinak“. Jenže, o generaci později se cyklus opakuje, a tak máme mladé nové církve překypující nadšením, že teď už to půjde, a máme stárnoucí církve bez mládeže.

Co je na tomto obraze špatně? Nevěřím, že to je daný a neměnný cyklus. Věřím, že může existovat „dospělá“ církev, která dává mladým lidem prostor a vytváří pro ně vhodné prostředí, aby nemuseli vytvářet paralelní svět mládeže jako své útočiště. K tomu je ovšem zapotřebí několik věcí: neustále hledat nové potenciální vedoucí mezi mladými lidmi a dávat jim opravdový zmocňující prostor pro vedení „dospělé“ církve. Neustále upravovat shromáždění „dospělé“ církve a její kulturu tak, aby důsledně zahrnovala také mladé lidi. Přestávat se chovat k mladým lidem jako k dětem a začít je brát vážně jako partnery. Propojovat oba světy jak jen to jde vztahově, služebně, při setkávání, komunikačně. Aby církev fungovala tak, jak má, a měla budoucnost, mladí lidé v ní musí mít prostor bez touhy z nich udělat předčasně „dospělou“ církev.

 • Jaké je věkové složení vedoucích vaší církve?
 • Do jakých služeb se zapojují a kde mohou vézt mladí lidé v církvi?
 • Na jakou konkrétní skupinu je cílena hlavní bohoslužba církve?
Lukáš Targosz

Lukáš Targosz

AC Element

Buduje se propojení generací / života sboru a mladých lidí

O dané problematice budeme uvažovat v kontextu tří klíčových zájmových skupin: starší generace, mladé generace a v neposlední řadě vedoucích, kteří v místním společenství hrají klíčovou roli. Pro všechny z uvedených skupin je důležité uvědomovat si několik důležitých aspektů.

Jednak je zapotřebí uvést, že neexistuje stav, kdy by mezi mladšími a staršími nevznikalo napětí či konflikty – vždy se budou vracet a nikdy je nevyřešíme definitivně pro všechny následující generace.

Pokud však v daném společenství existují dobré vztahy, většina sporů a napětí se dá překonat a vyřešit. Z tohoto důvodu je důležité vytvářet platformu pro pravidelnou a častou komunikaci mezi generacemi a jejími zástupci. Další důležitou skutečností je, že mladší generace musí postupně přebírat vedení a starší generace jej zase musí postupně předávat dál. A současně je zapotřebí připomenout, že všichni členové daného společenství musí respektovat autoritu vedoucích místní církve, kteří mají nelehký úkol propojovat generace.

Výše uvedené aspekty se mohou promítnout do praxe následujícími způsoby:

 • Ve zdravém, generačně propleteném, společenství mladí dostávají zodpovědnosti a nikoli jen úkoly.
 • Generace jsou vzájemně smíšené v rámci různých platforem (např. skupinky, týmy služeb).
 • Vedoucí mládeží se podílejí na vedení místní církve (účastí na staršovstvu apod).
 • Církev organizuje akce pro vzájemné poznávání napříč generacemi.
 • Obsahová a formální podoba bohoslužeb vychází vstříc potřebám jak mladších tak starších a mladí lidé se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb.
 • Vedoucí místní církve se setkávají alespoň jednou měsíčně s mladými lidmi.

_____________

 • Která věc se vám na „té druhé“ generaci líbí a byli byste rádi, aby se ještě více projevovala?
 • Který z uvedených principů nebo praktických aplikací u vás v církvi chybí a mohli byste s tím možná snadno začít?
 • Koho z „té druhé“ generace bys mohl/a v následujícím týdnu pozvat na kávu, návštěvu apod.?
Milan Szturc

Milan Szturc

ESK Havířov